หลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิคข่าวอากาศรุ่นที่ ๑๓

หลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิคข่าวอากาศรุ่นที่  ๑๓ ระหว่างวันที่  ๔ ม.ค. ๖๔ - ๙ เม.ย. ๖๔